Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodná spoločnosť Pártystany-Jičín sro, so sídlom Hrušňová 1201, 506 01 Jičín, IČO: 03440818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu OR Krajského súdu v Hradci Králové oddiel C, vložka 34137 (ďalej len "správca") týmto v súlade s ustanovením článku 12 a nasl. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služieb.

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)

ÚČEL SPRACOVANIA

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

E-mailovú adresu potrebujeme aj na to, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý vám bol zaslaný na základe odoslania objednávky alebo vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v pätičke každého e-mailu alebo v sekcii súkromia vo svojom účte.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:

 • wpj s.r.o., CZ28860608
 • Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681
 • Balikobot, s.r.o., CZ06283799
 • Geis Parcel CZ s.r.o., CZ63077051
 • Geis CZ s.r.o., CZ44567359
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • UAB "MailerLite", LT100007448516​

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy s dotknutou osobou a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany. Nie sú odovzdávané osobné údaje patriace do skupiny osobitných kategórií osobných údajov.

POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy.

DOBA SPRACOVANIA

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z finalizovanej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú k vyriešeniu sporov majúcich svoj pôvod v uzatvorenej zmluve.

POUČENIE SUBJEKTU ÚDAJOV

Spoločnosť Pártystany-Jičín s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúciminformáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby,existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomutospracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to ajposkytnutím dodatočného vyhlásenia.
 3. aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchtodôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údajeboli nezákonne spracované, osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správcu žiadajú namiestovýmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebuje ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 5. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
 6. namietať proti spracovaniu ich osobných údajov u Správcu.
 7. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Jičíne dňa 24. 5. 2018

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.